Porady Prawne
 • • prawo rodzinne i osobowe – sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku dorobkowego byłych małżonków,  rozwiązanie  przysposobienia,  unieważnienie  małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.
  • prawo cywilne – sprawy o zapłatę, o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych
  • prawo pracy (o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę)
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (np. udział w postępowaniu egzekucyjnym,sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości)
  • prawo spadkowe  (np. sprawy  o stwierdzenie  nabycia  spadku,  dział  spadku,zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o unieważnienie testamentu)
  • prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania,zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat zaużytkowanie wieczyste)
  • prawo karne – (etap postępowania przygotowawczego, obrona związana z tymczasowym aresztowaniem,  obrona  w  postępowaniu  przed  Sądem,  postępowanie  wykonawcze  ­  odroczenie wykonania kary  pozbawienia  wolności,  przerwa  w  odbywaniu  kar,  warunkowe  przedterminowe zwolnienie  z  odbywania  reszty  kar,  zamiany  kar,  wnioskowanie  o  zastosowanie  pozostałych środków probacyjnych)

             Usługi  kancelarii  na  rzecz  klientów  indywidualnych  świadczone  są  w  następujących formach:
  • ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon)
  • pisemne opinie i analizy prawne (w bardziej skomplikowanych stanach prawnych, tj.analiza  umów,  spraw  sądowych  i  administracyjnych),  sporządzanie  na  piśmie  lub  drogą elektroniczną
  • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, z prokuraturą, w sporach sądowych, itd.)
  • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi  oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

            Usługi  i  porady  prawne  prowadzone  są  przez  Adwokata  Medarda  Deptułę  w  terminie uzgodnionym z klientem

   
   

   


  Zapraszamy do współpracy